Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wspierających i terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczymy w miejscu zamieszkania pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych, organicznych zaburzeń psychicznych

Osoby objęte opieką to mieszkańcy całego Lublina

Usługi opiekuńcze są dostosowane do potrzeb Podopiecznego i obejmują:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu;

b) dbałość o higienę i wygląd;

c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną;

d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego;

e) korzystanie z usług różnych instytucji;

2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne;

b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;

c) doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług;

d) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi;

e) współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych;

b) w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

a) w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy;

b) w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia;

c) w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą;

d) w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;

5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

a) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;

b) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach;

c) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

6) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;

2. Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

3. Pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat;

b) w organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb Podopiecznego przez:

-          Psychologa

-          Pielęgniarkę psychiatryczną

-          Terapeutę zajęciowego

-          Pracownika socjalnego

-          Pedagoga.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem pracy socjalnej – panią Magdaleną Kaleniec pod numerem telefonu 661 31 49 59.