DZIAŁANIA LSOZP

Zajęcia terapeutyczne, psychoterapia, psychoedukacja, pomoc psychologiczna – prowadzone są od początku istnienia Ośrodka. Spotkania informacyjne od 6 lat realizowane są jako stały program kompleksowego poradnictwa.

Od 4 lat dla rodzin, opiekunów i studentów realizowane są zajęcia edukacyjne i poradnicze, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoedukacji oraz grupa wsparcia dla rodzin. Od stycznia 2006 r. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Wsparcia „Serce”.

Od lipca 2008 r. istnieje Zespół Aktywizacji Środowiskowej świdczacy opiekę nad osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami o ciągłą, wielospecjalistyczną, skoordynowaną opiekę w środowisku domowym pacjenta. Również w tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Od 2012 r. funkcjonuje Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny i Rehabilitacyjny zapewniający terapię skierowaną szczególnie wobec osób, które przebyły długie leczenie szpitalne  lub osób, które wymagają  intensywniejszych oddziaływań terapeutycznych niż proponuje lecznictwo ambulatoryjne.

Od stycznia 2011 r. Stowarzyszenie realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których głównym zadaniem jest wsparcie i aktywizacja podopiecznego w miejscu zamieszkania.

Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę w działaniach Lubelskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej  Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której zasadniczym zadaniem jest przeniesienie działań leczniczych ze szpitala psychiatrycznego do środowiska chorego, i wzmocnienie oddziaływań samopomocowych.

Ważny element prac Stowarzyszenia stanowią działania z zakresu aktywizacji zawodowej intensywnie prowadzone od 2009 r.

We współpracy z firmą Consultor. Sp. z o.o. Był realizowany projekt "Przedsiębiorczy start", który zaowocował utworzeniem funkcjonujących do dziś 3 spółdzielni socjalnych:, gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi znalazły zatrudnienie i rehabilitację.

Od lutego 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z pośrednictwem pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2013r. w ramach projektu „Drogowskazy zdrowia” finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej prowadzony był Punkt Informacyjno- Konsultacyjny wraz z dyżurem telefonicznym i internetowym. Od maja do grudnia 2014 r. możliwe była kontynuowanie prowadzenia Punktu dzięki realizacji projektu finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Od 2013 roku realizowana jest współpraca z uczelniami wyższymi- warsztaty dla studentów na temat sieci oparcia społecznego, psychoedukacja; szkolenia dla pracowników naukowych i administracyjnych. W 2014 r. współpraca z Politechniką Lubelską zaowocowała warsztatami dla studentów I roku na temat radzenia sobie z wczesnymi objawami kryzysów psychicznych.

Wszystkie działania podejmowane w ramach działalności Stowarzyszenia, realizowane są w stałej, wieloletniej współpracy z instytucjami administracji publicznej, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Lublin.

Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego przy Prezydencie Miasta Lublin.

XXV - LECIE
WYSTĄPIENIA GOŚCI