SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Adres: ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin, 81 746 52 00     osoba do kontaktu: Magdalena Kaleniec Tel: 661 314 959

Specjalistyczne usług opiekuńcze, o charakterze wspierającym i terapeutycznym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych) świadczymy w miejscu zamieszkania beneficjenta.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb Podopiecznego. Wizyty prowadzone są przez psychologa, pielęgniarkę psychiatryczną, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego, pedagoga.

Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się więc do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje MOPR. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.