Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Praca w Specjalistycznych Usługach Opiekuńczych dla:

 • psychologa,
 • pedagoga,
 • logopedy,
 • pracownika socjalnego,
 • terapeuty zajęciowego,
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • pielęgniarki

Mile widziane doświadczenie w pracy lub wolontariat w nastepujących placówkach: szpital psychiatryczny, środowiskowy dom samopomocy, dom pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówka terapii lub placówka oświatowaj, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym.

Jest to praca w środowisku pacjenta m.in. w domu.

Kontakt:

Koordynator SUO Magdalena Kaleniec 661314959

BIURO Lublin ul. Gospodarcza 32, tel.81 746 52 00

Zakres obowiązków wg.ustawy:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów),
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku),
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe),
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego),
 • pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.