Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Praca w Specjalistycznych Usługach Opiekuńczych dla:

  • psychologa,
  • pedagoga,
  • logopedy,
  • pracownika socjalnego,
  • terapeuty zajęciowego,
  • asystenta osoby niepełnosprawnej
  • pielęgniarki

Mile widziane doświadczenie w pracy lub wolontariat w nastepujących placówkach: szpital psychiatryczny, środowiskowy dom samopomocy, dom pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówka terapii lub placówka oświatowaj, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym.

Jest to praca w środowisku pacjenta m.in. w domu.

Kontakt:

Koordynator SUO Magdalena Kaleniec 661314959

BIURO Lublin ul. Gospodarcza 32, tel.81 746 52 00

Zakres obowiązków wg.ustawy:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów),
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku),
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe),
  • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego),
  • pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.